Bir yıldan fazla bir süredir devam eden Covid-19 salgını dünya genelinde ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi. Halen devam eden pandemi sürecinde birçok firma kapandı ya da kapanma noktasına geldi. Devletler ise teşvik paketleriyle ekonomilerini ayakta tutmaya çalışıyor. Yatırım teşvik paketleri bu süreçte yuvarlak örme makinesi alarak üretimlerini ve üretim kalitelerini artırmak isteyen firmalara büyük avantajlar sağlıyor.

Doğrudan pandemi ile ilgisi bulunmamakla birlikte devletten teşvik almak için yatırım teşvik belgesi gerekiyor. Bu durum tekstil sektörünün kumaş örme firmaları için de geçerli.

Tekstil kumaş örmecilerinin yatırım teşvik belgesi alabilmesi için gereken şartlar ve izlemeleri gereken yol üzerine Ankara Balgat’ta faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Marka Vekili Mustafa Aydın Akın önemli bilgileri Senkteks Tekstil için derledi.

Yuvarlak örme makineleri için yatırım teşviki, raşel-dantel makineleri için yatırım teşviki nasıl alınacağına buyrun birlikte bakalım.

İşte Akın’ın verdiği  bilgiler

Yatırım teşvik belgesi nedir ?  

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun vergi teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar.

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir ?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.
Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki asgari yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgeler için asgari 1 Milyon TL, 3. , 4. , 5. ve 6. Bölgeler için 500.000 TL olmak zorundadır. 

 Yatırım teşvik belgesi ne gibi faydalar sağlar ?

 

 Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

 1.Katma Değer Vergisi İstisnası : Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer  vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 
2.Gümrük Vergisi Muafiyeti : Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

 

  1. Sigorta işveren hissesi desteği : (Uygulama; tamamlama vizesinden sonra başlar.)
Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları
1 2 yıl
2 3 yıl
3 5 yıl
4 6 yıl
5 7 yıl
6 10 yıl

 

 

Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.

 

 

  Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgeler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı  (%)
1 10
2 15
3 20
4 25
5 35
6 50

 

 

  1. İndirimli Kurumlar Vergisi Desteği : (Uygulama; yatırım döneminde başlar.)

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. 

 

 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
1 15 50
2 20 55
3 25 60
4 30 70
5 40 80
6 50 90

 

Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

 

Not: 01.01.2017 – 31.12.2022 yılında yapılacak olan harcamalar için yukarıdaki katkı oranlarına 15 puan ilave edilmek suretiyle, Vergi İndirim oranı : % 100 (Bu oran tüm faaliyetlerden elde edilecek kazanç için % 100 olarak uygulanır.)

 

 

  1. Faiz Desteği : Uygulama 3, 4, 5 ve 6.bölgede gerçekleştirilecek yatırmları kapsar.
  2. a) 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde birpuanı,
  3. b) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsikredilerdedört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
  4. c) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ikipuanı,

ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

 

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda ve proje bazında sağlanacak faiz veya kar payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasınıgeçemez.

 

  1. Sigorta primi desteği : 10 yıl (6.bölgede yapılacak yatırımları kapsar.)

 

  1. Gelir vergisi stopaj desteği : 10 yıl (6.bölgede yapılacak yatırımları kapsar.)

Asgari yatırım tutarı :

  1. a) Genel teşvik sistemine göre belge talep edilirse (Sadece k.dv. istisnası ve gümrük vergisi ve fon muafiyeti desteğini kapsar.)1 . ve 2.bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için asgari yatırım tutarı 1 Milyon TL. 3. 4. 5. ve 6.bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için asgari yatırım tutarı 000 TL.’dır.
  2. b) Bölgesel teşvik sistemine göre belge talep edilirse (K.D.V istisnası ve gümrük vergisi ve fon muafiyetinin yanında indirimli kurumlar vergisi desteği, SSK İşveren Hissesi Desteği, faiz desteğinden yararlanabilmek için asgari yatırım tutarı 1. ve 2.bölgelerde 2 Milyon TL.4.5.bölgelerde asgari yatırım tutarı 1 Milyon TL. 6.bölgede 500.000 TL’dır.

2 Milyon TL.’dır.

 

ASGARİ YATIRIM KAPSAMINA GİREN KALEMLER : Asgari yatırım tutarı kapsamına Bina-inşaat harcaması, üretim konusu makine teçhizat ve yardımcı makine ve teçhizat harcamaları girer.

 

Yatırım teşvik belgesi süre ne kadardır?:

Yatırım Teşvik Belgesi 3 (üç) yıl için verilir. Yatırım tamamlanamadığı takdirde belge orijinal süresinin yarısı kadar daha ek süre verilir.

 

Kullanılmış 2.el makine alım durumu : 2012/3305 sayılı kararname gereğince kullanılmış ithal ve yerli 2.el makine alımları tekstil sektöründe teşvik edilmemektedir.   

                                                           

MUSTAFA AYDIN AKIN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Marka Vekili
MÜŞAVİRLİK-FİZİBİLİTE-YATIRIM-İHR.MARKA-PATENT

Adres    : Oğuzlar Mah. 1.Cad. 1391.Sok. No:4/6 Balgat/ANKARA
Tel      : (0.312) 286 38 76 (Pbx)
Cep      : (0.532) 424 34 53                       
e-mail   : aydinakin@ttmail.com